Category Archives: ANUNTURI

ANUNŢ DE RECRUTARE Director conform OUG 109/2011

ANUNŢ DE RECRUTARE director conform OUG 109/2011

S.C. ECO MARGINIME S.A., organizează la sediul său, din Str. Baii, nr.6, Orasul Saliste, judetul Sibiu selecţia candidaţilor, în vederea desemnării Directorului General.

Procedura de evaluare şi selecţie a candidaţilor se organizează în condiţiile respectării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.31/1990- legea societăţilor, republicata, cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al S.C. ECO MARGINIME S.A.

PROCEDURA DE RECRUTARE ŞI SELECŢIE

Procedura include două etape, după cum urmează:

 • Etapa I – selecţia dosarelor.
 • Etapa II – interviul – pentru candidaţii declaraţi “admis”, după desfăşurarea primei etape. Candidaţii vor fî evaluaţi şi selectaţi pe baza cunoştinţelor, experienţei şi abilităţilor manageriale.

Candidaţii vor prezenta Oferta tehnică (în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011) – Proiectul unui plan de management

Acest proiect trebuie să conţină o propunere privind strategiile de management si eficientizarea activităţii S.C. ECO MARGINIME S.A, pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă, viziunile şi concepţiile de viitor; prezentarea contribuţiilor proprii propuse.

Dosarele se vor depune la sediul societatii pana cel mai tarziu in 03.11.2016, ora 12.00.

Interviul pentru candidatii declarati admisi la ETAPA I, se va desfăşura în limba română şi va avea loc în data de 07.11.2016, ora 12.00.

CONDIŢII DE PARTICIPARE la concursul de ocupare a

postului de Director General

 1. Cetăţenie română/cetăţenie aparţinând altor state membre ale Uniunii Europene şi domiciliul în România;
 2. Cunoaşterea perfectă a limbii române (scris, vorbit);
 3. Stare de sănătate corespunzătoare care să-i permită îndeplinirea funcţiei de director general, atestată pe bază de documente medicale;
 4. Capacitate de exerciţiu deplină;
 5. Studii superioare de lunga durată; studii postuniversitare în domeniul managementului (studii de masterat) constituie un avantaj;
 6. Cunoaşterea aprofundată a cadrului legislativ din România în materie de colectare a deşeurilor nepericuloase, transportarea si depozitarea acestora şi a reglementărilor incidente la nivel local,
 1. Capacitate de organizare, coordonare si control;
 2. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: organizare şi coordonare, analiză şi sinteză (inclusiv a datelor economice), planificare şi acţiune strategică, control şi identificare a deficienţelor, gestionarea riscurilor, rezolvare eficientă a obiectivelor şi problemelor, gândire strategică, excelentă comunicare orală şi scrisă, lucru eficient în echipă atât ca lider, cât şi ca membru al acesteia, bună capacitate de relaţionare cu superiorii, colegii, subordonaţii, abilităţi de negociere şi de mediere, capacităţi de gestionare eficientă a resurselor alocate;
 3. Cunoaşterea legislaţiei societăţilor comerciale şi a ordonanţei privind guvernanta corporativă a întreprinderilor;
 4. Nu este incapabil, potrivit legii, ori nu este fost condamnat conform art.242, art.238, art.320, art.321, art.322, art.323, art.326, art.327, art.241 art.244, art.295, art.273, art.290, 289, prevăzute în Codul Penal, pentru infracţiuni prevăzute de Legea nr.656/2002, pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată.
 5. Nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este aceasta definită prin lege, sens în care candidatul va depune o declaraţie notarială;

Candidaţii interesati sa  participe la concurs, vor trebui să depună:

Dosarul de participare trebuie să conţină obligatoriu:

 1. Scrisoare de intenţie intocmita in baza Scrisorii de asteptari publicata pe site-ul UAT Orasul Saliste- http://saliste-sibiu.ro/administratie/societati-subordonate/sc-eco-marginime-sa.
 2. Curriculum Vitae
 3. Copie după actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.
 4. Copii după documentele care atestă educaţia şi pregătirea profesională (diplomă de licenţă, studii aprofundate, master, alte cursuri de specializare / perfecţionare în domeniul tehnic şi management).
 5. Cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma ca nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională.
 6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare şi capacitatea deplină de exerciţiu şi aviz psihologic pentru exercitarea unei funcţii de conducere; Adeverinţa trebuie să fie eliberată cu cel mult 2 luni anterior depunerii candidaturii, de către medicul de familie al candidatului.
 7. Declaraţie notarială pe propria răspundere, dată în conformitate cu prevederile art. 6 din O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice şi ale art. 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii.
 8. Declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma ca nu se află în conflict de interese sau în stare de incompatibilitate potrivit Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevnirea şi sancţionarea corupţiei ori ca nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională.
 9. Proiectul unui plan de management

Copiile actelor din dosarul de participare se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate , sau în copii legalizate.

Persoanale interesate sunt rugate sa  acceseze site-ul societatii la https://ecomarginime.ro.

Dosarele de participare se vor depune la sediul S.C. ECO MARGINIME S.A. în termenul specificat, în plic închis şi sigilat, care va avea menţionat: “Candidatura pentru funcţia de Director General al S.C. ECO MARGINIME S.A.” numele şi prenumele candidatului, telefon.

Acestea se vor depune în limba română (se pot depune şi în orice limbă europeană, referinţa pentru interpretarea conţinutului fiind exemplarul în limba română).

Candidaţii vor primi un număr de înregistrare şi data depunerii candidaturii. Dosarele depuse după acest termen nu se vor lua în considerare. După expirarea termenului de depunere, plicurile sigilate, cuprinzând dosarele candidaţilor, vor fi desigilate şi analizate.

Rezultatul selecţiei dosarelor se va publica în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data limită de depunere a acestora, pe site-ul societăţii: https://ecomarginime.ro/.

Candidaţii care, conform prevederilor legale, au fost declaraţi admişi după etapa I – evaluarea / selecţia dosarelor, vor fi prezenti la data stabilita in prezentul, pentru interviu.

Consiliul de Administraţie – prin votul său – va numi persoana aleasă în funcţia de conducere executivă a societăţii, şi va încheia contractul de mandat pe o perioadă de 4 ani cu Directorul General.